Itálie

Dokumenty 

Následující dokumenty musí být ověřeny apostilou a přeloženy soudním tlumočníkem do italštiny (zaregistrovaný na italské ambasádě) a ověřeny italskou ambasádou a doručeny do Itálie nejméně 6 týdnů před příjezdem: 

•  rodné listy 
•  vysvědčení o právní způsobilosti 
•  kopii strany z cestovního pasu obsahující fotografii – nemusí být ověřeny a přeloženy 
•  fotokopie pasů obou svědků 
•  jestliže jeden nebo oba jste rozvedeni či ovdovělí, je třeba poskytnout ověřené fotokopie    relevantních dokumentů, dokládajících rozvod či úmrtí chotě (choti) 
•  v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty 
•  vyplnit jednoduchý formulář obsahující osobní údaje jako současná profese a aktuální    adresa 

Důležité 

Je dobré přiletět 2 až 3 pracovní dny před ceremoniálem, vzhledem k odsouhlasení finálních záležitostí (konkrétní místo, výzdoba atd.) a rovněž kvůli případné návštěvě státního úřadu. 

Církevní obřad - katolická církev 

Nejdříve se musíte oddat v ČR a potom je možný církevní obřad v Itálii. Oba musí být katolíci. Společně s nezbytnými dokumenty týkajícími se občanského sňatku musí být předloženy také fotokopie následujících dokumentů v italštině: 

•  doklad o svatém příjímání 
•  křestní list 
•  doklad o biřmování 
•  potvrzení o tom, že jste svobodní a nic nebrání k uzavření sňatku vydává farní úřad, kde    jste byli pokřtěni a nesmí být starší 3 měsíců pokud datum biřmování není zapsáno na farním    úřadě, kde jste byli pokřtěni, musíte se zeptat na farním úřadě, kde proběhlo biřmování. 

Tyto doklady je nutné předložit současnému faráři, který provede přípravu k církevnímu sňatku a vystaví certifikát o proběhnutí předsvatební přípravy písemné potvrzení od biskupa, že se můžete vzít mimo váš farní úřad. 

Tyto dokumenty musí být zaslány do Itálie nejpozději 6 týdnů před svatbou. 

Ověření oddacího listu z Itálie pro matriku ČR

Po svatebním obřadu v Itálii získáte Oddací list. Občané ČR potřebují mít dokument opatřený Apostilou (ověření "státním notářem" - většinou na zadní straně). Zkontrolujte si prosím při přebírání Oddacího listu, zda tento úkon byl proveden. Občané EU toto ověření nepotřebují a místním úřadům je potřeba připomenout jeho nutnost. 

Oddací list si necháte úředně přeložit soudním tlumočníkem do češtiny. S přeloženým dokumentem, Vašimi rodnými listy (případně rozvodovými listy či úmrtními listy u vdovců) a občanskými průkazy zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíší „Zápis o uzavření manželství“. Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vše potvrdí a vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá cca 14 dnů až 1 měsíc. Pro jistotu Vám doporučujeme konzultovat uvedené informace na odpovídajících úřadech : 

Zvláštní matrika, Malinovského nám. 3, Brno , tel.: 542 175 187 (resp. další čísla 542 175 179-82) 

Pokud z nějakého důvodu nemáte dokument s ověřením apostilou, tak po návratu do ČR podáte tento materiál na Ministerstvu zahraničí ČR, konzulární odbor, oddělení superlegalizace za poplatek. Ministerstvo zahraničí odesílá Vaše doklady na Ambasádu ČR v USA , kde náš konzul provede akt superlegalizace - závazné potvrzení. Pak vše pošle zpět na Ministerstvo zahraničí, které Vám následně dokument předá. 

Ministerstvo zahraničí ČR, oddělení legalizace, Praha, tel.: 224 182 188, 224 182 153

© SVATBA BRNO, 2015-

Svatba v Itálii