Formy sňatků, nutné doklady, poplatky Brno


Svatba ze zákona

Ve smyslu zákona o rodině, novelizovaného v roce 1992, je manželství rovnoprávné, svobodné a dobrovolné životní společenství mezi mužem a ženou, které tvoří základ rodiny. Manželství nesmíbýt uzavřeno mezi osobami již jsou v jiném svazku manželském, sourozenci, pokrevními příbuznými.Dále též nesmí být uzavřeno manželství osobou mladší 16ti let, pokud nedostane výjimku ze zákonaCivilní a církevní forma uzavření manželství mají v našem právním řádu rovnoprávné postavení, po právní stránce mají stejnou váhu a závaznost a zákon o rodině pro ně stanovuje stejné podmínky. Jediný rozdíl je v tom, že po občanském sňatku může následovat sňatek církevní, přičemž má pouze povahu obřadu neboť manželství již vzniklo občanským sňatkem. V opačném pořadí to nelze.Další možnost uzavření sňatku jeuzavření manželství v zastoupení . Pouze z důležitých důvodů může okresní úřad povolit, aby prohlášení jednoho ze snoubenců, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce. Závažnost důvodu posuzuje okresní úřad nadřízený příslušné obci, před níž má být tento sňatek uzavřen. Za důvod je považován např. dlouhodobý pobyt jednoho ze snoubenců v zahraničí, nemoc, která neumožňuje přítomnost na obřadu, zájem na utajení pobytu snoubence v souvislosti s ochranou svědka… Zástupce však musí být vybaven písemnou, úředně ověřenou plnou mocí, v níž musí být přesně uveden i druhý snoubenec, se kterým má být manželství uzavřeno.


Předmanželská smlouva

Předmanželská smlouva upravuje budoucí majetkové poměry v manželství. Definuje ji občanský zákoník v §143a §147. Je nutné aby byla uzavřena notářským zápisem. Předmanželskou smlouvou lze upravit vlastnictví věcí, které by jinak byly součástí bezpodílového spoluvlastnictví, do čehož nespadají věci nabyté před uzavřením manželství, dary nebo dědictví. Smlouva může zúžit nebo naopak rozšířit společný majetek manželů.


Formy sňatku


Občanský sňatek - v tomto případě snoubenci činí prohlášení o uzavření manželství před starostou či pověřeným členem obecního zastupitelstva matričního úřadu, kde chtějí uzavřít manželství a to za přítomnosti matrikáře. Kromě snoubenců, starosty a matrikáře musí být u obřadu přítomni dva svědci, kteří musí být zletilí a před podpisem zápisu do protokolu o uzavření manželství musí předložit občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

Církevní sňatek
- charakteristikou církevního sňatku je, že svátost manželství je chápána mnohem důstojněji a je jí také přikládána mnohem větší vážnost. Zatímco občanský sňatek je možné absolvovat vícekrát, církevní sňatek smí dle zásady: „Co bůh spojil, člověk nerozděluj“ vstoupit do svazku manželského pouze jednou, neboť manželství je chápáno jako doživotní slib. Výjimkou je úmrtí či jiné specifické okolnosti umožňující církevní odluku. Prohlášení o uzavření manželství činí snoubenci před příslušným orgánem církve jejíž působení v ČR je povoleno registrací Ministerstva vnitra ČR. Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, ne starším tří měsíců. Alespoň jeden z snoubenců musí být katolického vyznání.

 

Doklady potřebné k uzavření manželství v ČR

Poté co si stanovíte místo sňatku, je třeba dojít na příslušný matriční úřad, kde oba snoubenci musí písemně požádat o uzavření sňatku a doložit originály nebo ověřené kopie dokladů

- rodný list
- doklad o státním občanství (občanský průkaz, český pas, vojenský průkaz)
- potvrzení o místě trvalého bydliště a rodinném stavu (rovněž stačí občanský průkaz)
- je-li některý ze snoubenců ovdovělý, úmrtní list zemřelého partnera nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého opatřené doložkou o právní moci
- je-li některý ze snoubenců rozveden, soudní rozhodnutí o rozvodu opatřené doložkou o právní moci
- je-li jeden ze snoubenců osoba nezletilá starší šestnácti let, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
- jde-li o osobu postiženou duševní poruchou, rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

 

Doklady potřebné k uzavření manželství cizincům v ČR

Pokud chce cizinec uzavřít manželství před Obvodním úřadem, je povinen podle českých obecně platných právních předpisů předložit k žádosti tyto doklady:

- doklad o narození - rodný list, z něhož musí být jasné jméno a příjmení, datum a místo narození a tytéž údaje o rodičích
- potvrzení o trvalém pobytu a stavu, vydané příslušným úřadem domovského státu
- potvrzení o státním občanství
-

je li snoubenec rozvedený – právoplatný rozsudek o rozvodu, je li ovdovělý – úmrtní list zemřelého manžela doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, podle práva státu, jehož je snoubenec příslušníkem, není známa překážka k uzavření manželství, která by po uzavření manželství jeho platnost vylučovala. Jde současně o to, aby sňatek uzavřený v České republice byl uznán za právoplatný ve státě, jehož je snoubenec příslušníkem

Všechny doklady musí být opatřeny předepsanými ověřeními příslušným vyšším úřadem v cizině, event. superlegalizace českým zastupitelským úřadem v cizině u států, s nimiž nemá Česká republika dohodu o právní pomoci. Doklady musí být přeloženy soudním překladatelem do českého jazyka. Cestovní pas cizince a povolení k pobytu pro cizince vydané českými orgány nenahrazují doklady potřebné k uzavření manželství.

 

Správní poplatky

Uvádíme zde výňatek ze sazebníku správních poplatků zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů:

600,- Kč zaplatí snoubenci pokud jde o civilní obřad a snoubenci se budou brát v jiném místě než je jejich trvalé bydliště

1 000,- Kč pokud sňatek uzavírají:

- občan s českým občanstvím s trvalým pobytem v ČR a občan s českým občanstvím bez trvalého pobytu v ČR
- občan s českým občanstvím bez trvalého pobytu v ČR a cizinec s trvalým pobytem v ČR
- občan s českým občanstvím s trvalým pobytem v ČR a občan s jiným než trvalým pobytem v ČR
- správní poplatek za svatební obřad konaný mimo úředně stanovené doby a úředně stanovenou místnost

 2000,- Kč pokud sňatek uzavírají:

- občan s českým občanstvím s trvalým pobytem v ČR a občan s českým občanstvím bez trvalého pobytu v ČR
- občan s českým občanstvím bez trvalého pobytu v ČR a cizinec s jiným než trvalým pobytem v ČR
- občané s českým občanstvím bez trvalého pobytu v ČR
- cizinci bez trvalého pobytu v ČR

Za církevní obřad se obecně nic neplatí, pokud to na příslušném matričním úřadě nemají stanoveno jinak.

 

© SVATBA BRNO, 2015-

Formy sňatků, nutné doklady, poplatky Brno